Dětská skupina Koumáci je alternativní forma péče o předškolní děti . Je určená pro děti od 1 roku až po nástup školní docházky. Maximální kapacita je 12 dětí. O skupinu se starají kvalifikované pečovatelky pod vedením zkušené profesionální chůvy Jolanky.

Tento malý počet dětí nám umožňuje individuální přístup k dětem a zaručuje optimální rozvoj jejich dovedností.

PROVOZNÍ DOBA JE OD 7:00 DO 16:30

Prostor dětské skupiny, který má rozlohu přes 100 m2, je vybaven moderním hygienicky nezávadným nábytkem, který odpovídá svou velikostí potřebám dětí. Všechny hračky jsou v dostupné výši a děti k nim mají stálý přístup. Jelikož pracujeme s filozofií montessori, nebráníme dětem ani ve volném přístupu ke knihám a didaktickým pomůckám. Těch máme ve školce velké množství a denně je dětem nabízíme.

Vzhledem k tomu, že naše dětská skupina není hlídací koutek, ale vzdělávací zařízení, je pro děti každý den připraven program, který zahrnuje jak prostor pro volnou hru, která je nesmírně důležitá, tak řízenou činnost, při které se děti každý den naučí něco nového. Ta se mění v závislosti na programu daného týdne. Součástí řízené činnosti je ovšem každý den pohybová aktivita, dále navazuje činnost výtvarná nebo hudební. Během pobytu venku také činnost environmentální, která spočívá především v údržbě a péči o naši zahrádku. 

Naším hlavním cílem je poznání okolního světa a poznání nás samotných. Prostřednictvím nejrůznějších aktivit – společných zážitků, her, poznávání a tvoření, chceme u dětí podporovat touhu objevovat okolní svět, porozumět mu, pěstovat kladný vztah dětí k přírodě i lidem, být přátelští, umět pomáhat a rozvíjet vlastní samostatnost a odpovědnost.

Jolana Maříková

Vzdělání: 

Střední odborná škola chemická

Certifikát profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Zájmy: 

knihy, zvířata, rodina

Zkušenosti s dětmi získala: 

jako chůva v rodinách, pečovatelka ve školce

Co může dětem nabídnout: 

vztah ke zvířatům, knihám a rodinou pohodu

V dětské skupině Koumáci splňují všechny pečovatelky profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Je to něco jako státní zkouška, jejímž smyslem je ocenit praktické zkušenosti, které získaly během života v oblastech, které nestudovaly a nemají z nich diplom či maturitní zkoušku. Obsah i rozsah zkoušky jsou pevně stanoveny hodnotícím standardem v rámci Národní soustavy kvalifikací. Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky je na tiskopisu s vodotiskem jako vysvědčení a s kulatým úředním razítkem.

Adaptační program​

Adaptační nebo-li zkušební doba je u každého dítěte individuální. Některé děti nepotřebují žádnou zvláštní péči ani přítomnost rodiče ve školce. Jiné naopak potřebují získat jistotu, že se jim v tom pro ně neznámém prostředí nic nestane. Že se mohou naplno věnovat hrám a objevování nového, ale rodič je stále někde na blízku, aby mohl poskytnout oporu. Každé dítě má také adaptační dobu jinak dlouhou. A na to všechno jsme v naší dětské skupině připraveni. Poskytneme rodičům i dítěti dostatečný prostor k tomu, aby si na novou situaci zvykli a získali důvěru. 

Výchovně vzdělávací program

Výchovně-vzdělávací program je zaměřen na učení prožitkem, sebepoznávání, respekt, spolupráci, kladný vztah k přírodě a ekologii. Součástí výchovně-vzdělávacího programu je velké množství aktivit a kroužků, které jsou již součástí školného.

Zážitková výuka​

Nejlépe si člověk zapamatuje to, co sám prožije. To není jen motto naší dětské skupiny, ale především způsob naší výuky, kterou nabízíme dětem. Pomáháme jim pomocí vlastních konkrétních zážitků poznávat pro ně nové ještě nepoznané. Používáme všechny smysly v těle. Hmat, čich, zrak, chuť a sluch. Poskytujeme jim dostatečný prostor pro jejich vlastní bádání. Nabízíme jim různé podnětné předměty, hračky a pomůcky k rozvoji jejich fantazie a duševního zdraví. Zároveň klademe důraz na to, aby spolu děti nesoupeřily ale především spolupracovaly, naslouchaly si a pomáhaly jeden druhému. Aby respektovaly přání a potřeby druhých. Snažíme se, aby jim každý den přinesl nějaký nový poznatek či zkušenost. 

Grafomotorika

Grafomotorika zahrnuje úroveň motorické (pohybové) způsobilosti pro grafický výraz, psaní, obkreslování , kreslení, rýsování. Zvládnutí grafomotorických dovedností je žádoucí pro děti před nástupem do první třídy. Grafomotorické dovednosti jsou jedním z kritérií při posuzování školní zralosti dítěte. Jemná motorika – koordinace očí a rukou, správně zvládnutý úchop psacích potřeb, příboru, navlékání korálků, tvorba mozaik a pod. Jemná motorika a grafomotorika jsou úzce spjaty, nelze je od sebe oddělit.

Nezvládání grafomotorických dovedností před nástupem do první třídy může být důvodem k odkladu školní docházky o 1 rok, pokud je tu předpoklad, že pomůže určitý způsob nácviku. Dítě může trpět poruchou jemné motoriky nebo poruchou učení dysgrafií (má potíže zvládnout grafomotorické dovednosti.) Grafomotorické obtíže nesouvisí s intelektem a jsou ve škole tolerovány. Zvládnutí grafomotorických dovedností zejména v psaní souvisí také s tím, zda je dítě pravák, levák nebo nevyhraněné, někdy i s vývojem řeči. Proto dětem pravidelně každý týden zařazujeme do výuky grafomotorický blok, ve které všechny tyto dovednosti trénujeme. Grafomotorické listy jsou v naší školce volně k dispozici, aby rodiče mohli cvičit doma s dětmi.

Logopedické říkanky

Logopedie se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti (NKS) ve všech rovinách u všech věkových kategorií. Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. Má nejblíže ke  i ke speciální pedagogice i medicíně. V medicíně se setkáme spíše s pojmem klinická logopedie. Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj. Vývoj řeči souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka. Následné rozšiřování vědomostí souvisí se školou, sebevzděláním. Proto dětem zařazujeme pravidelně do výuky logopedické říkanky, které jim pomáhají v rozvoji jazyka  řeči.

Pohybový kroužek

Pravidelně dětem zařazujeme do programu pohybový kroužek, v jehož rámci se učíme různé nové hry, dovednosti, děláme závody, učíme se základní kroky k některým druhům tance.

Šikovné ručičky

Aktivita pro děti, které rády malují, modelují nebo cokoli kreativně tvoří. Šikovné ručičky rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu. Děti se zde naučí pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály od papíru po přírodniny. Mohou se těšit na vyrábění věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací (jarních, podzimních, vánočních aj.) Z každé hodiny si dítě odnese výtvor, kterým může potěšit sebe i své blízké.