Datum zahájení platnosti provozního řádu:         1. 3. 2017

Zpracovala:   Kateřina Janoušková, Mgr. Zuzana Svojanovská

Vydal:   DS Koumáci

Dne:    1. 2. 2017

Obsah

Plán výchovy a péče o dítě v dětské skupině Koumáci…………………………………………………… 1

Dětská skupina…………………………………………………………………………………………………………. 4

Rámcové cíle péče v dětské skupině…………………………………………………………………………….. 4

Klíčové kompetence pro předškolní vzdělávání……………………………………………………………… 4

Kompetence k učení……………………………………………………………………………………………….. 4

Kompetence k řešení problémů……………………………………………………………………………….. 5

Komunikativní kompetence…………………………………………………………………………………….. 5

Sociální a personální kompetence…………………………………………………………………………….. 6

Činnostní a občanské kompetence……………………………………………………………………………. 6

Vzdělávací obsah………………………………………………………………………………………………………. 7

Dítě a jeho tělo………………………………………………………………………………………………………. 7

Dítě a jeho psychika……………………………………………………………………………………………….. 8

Dítě a ten druhý…………………………………………………………………………………………………… 10

Dítě a společnost………………………………………………………………………………………………….. 11

Dítě a svět…………………………………………………………………………………………………………… 12

Organizace dne v dětské skupině……………………………………………………………………………….. 15

Spolupráce s rodiči………………………………………………………………………………………………….. 18

Dětská skupina

Dětská skupina je forma péče o děti ve věku od jednoho roku do věku zahájení povinné školní docházky zaměřená na zajištění potřeb dítěte, na jeho výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků.

Kapacita dětské skupiny je až 10 dětí. V dětské skupině jsou dospělými průvodci dvě kvalifikované pečující osoby.

Pečující osoby se při výchově a vzdělávání dětí řídí Plánem výchovy a péče o dítě.

 

Rámcové cíle péče v dětské skupině

 • Zajistit potřeby dětí, jejich výchovu, rozvoj, kulturní a hygienické návyky
 • Rozvoj dítěte v souladu s vývojovým obdobím, ve kterém se dítě nachází, jeho učení a poznávání okolí
 • Osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Fyzická samostatnost dítěte
 • Schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

Veškeré aktivity v dětské skupině se řídí těmito cíli. Pečující osoby jsou odpovědné za to, abych jejich chování, komunikace a pobyt s dětmi vedly k plnění těchto cílů.

 

Klíčové kompetence pro předškolní vzdělávání

Kompetence k učení:

 • Vedeme dítě k soustředěné práci, při práci ho nevyrušujeme
 • Vedeme dítě k vnímání souvislostí, experimentování a tvořivosti
 • Vedeme dítě k uplatňování zkušeností v řešení nových zkušeností
 • Dítě poznává nejprve společnost kolem sebe, dále vedeme dítě k poznání základních poznatků o světě, kultuře, přírodě, technice
 • Vedeme dítě nejen k učení spontánnímu, ale také k cílenému získávání nových poznatků a zkušeností
 • Vedeme děti k ukončení pracovního cyklu – tedy příprava aktivity, vlastní činnosti a úklid
 • Vedeme děti k dokončování započatých činností
 • Vedeme děti k pozitivnímu vnímání chyby – chyba je přítel

Kompetence k řešení problémů

 • Vedeme dítě k vnímání problémů v jeho okolí
 • Vedeme dítě k odhadnutí rozsahu problému – zda samo stačí na vyřešení situace, nebo je třeba pomoc někoho dalšího,
 • Vedeme dítě k samostatnému řešení problémů, ale pedagog je vždy nablízku, aby zasáhl, případně nabídl svou pomoc při řešení problému
 • Vedeme dítě k zvolení efektivního řešení problému – dítě si umí rozhodnout, které řešení zvolí a zpětně situaci zhodnotit
 • Vedeme dítě k tomu, aby problémům a situacím čelilo, nikoliv se jim vyhýbalo

 

Komunikativní kompetence

 • Děti jsou vedené k respektující komunikaci
 • Pedagogové s dětmi komunikují s respektem
 • Děti jsou vedeny k řešení nastalých situací přirozeným důsledkem, nepoužíváme tresty a odměny
 • Vedeme děti k vnímání dění kolem sebe a v bezprostředním prostředí
 • Vedeme děti k řešení nastalých situací. Pokud dítě neví, jak situaci vyřešit, je vždy nablízku pedagog, aby dítěti situaci vysvětlil a nabídl možná řešení
 • Na děti hovoříme obecnou češtinou
 • Vedeme dítě k ovládnutí řeči, gramatiky a správnému formulování vět
 • Vedeme dítě k samostatnému vyjadřování myšlenek, sdílení, zvědavosti
 • Vedeme dítě k tomu, aby pokládalo otázky, dokázalo odpovídat na otázky, zúčastnit se rozhovoru nejen jako posluchač, ale také aktivně
 • Dítě dostává prostor k vyjádření svých myšlenek, a pokud to není nezbytně nutné (například z bezpečnostního hlediska) ani dospělý mu neskáče do řeči
 • Dítě se domlouvá gesty i slovy, učí se porozumět symbolům ve svém okolí a jejich funkci
 • Rozvíjíme u dítěte dovednosti předcházející čtení a psaní
 • Rozšiřujeme dítěti slovní zásobu a vedeme ho k aktivnímu užívání nových slov
 • Vedeme dítě k správnému využívání informačních zdrojů – jako jsou knihy, encyklopedie, případně počítač či jiná výpočetní technika
 • Vedeme dítě k poznání, že lidé se na světě dorozumívají různými jazyky a je možné se jim učit

 

Sociální a personální kompetence

 • Vedeme dítě k samostatnému rozhodování o svých činnostech
  • Dítě má možnosti volby
   • S kým bude pracovat
   • Kde bude pracovat
   • Jak dlouho s tím bude pracovat
   • Zda bude pracovat sám, anebo s někým
  • Možnost volby se váže s odpovědnostní za svá rozhodnutí
 • Vedeme dítě k tomu, aby si uvědomilo, že každé jednání má své důsledky
 • Vedeme dítě k tomu, aby se chovalo k ostatním citlivě, empaticky a asertivně – dokáže slušně a podle společenských pravidel vyjádřit svůj nesouhlas
 • Vedeme dítě k rozeznání vhodného a nevhodného chování
 • Vedeme dítě k užívání základních společenských návyků a pravidel slušného chování
 • Děti jsou přizvané k rozhodování o společných záležitostech, které v kolektivu dětské skupiny mohou nastat
 • Vedeme dítě k obezřetnosti v komunikaci s cizími dospělými a dětmi

 

Činnostní a občanské kompetence

 • Vedeme dítě k dovednosti naplánovat a organizovat své činnosti, vykonávat je a na závěr objektivně zhodnotit
 • Vedeme dítě k sebeúctě, zdravému sebevědomí a dovednosti objektivně zhodnotit své možnosti
 • Vedeme dítě k porozumění, že za svá rozhodnutí neseme odpovědnost
 • Vedeme dítě k dovednosti pečovat o sebe a i o skupinu, ve které se dítě pohybuje
 • Pečuje o sebe a o prostředí ne kvůli vnější motivaci, ale z vnitřních pohnutek
 • Dítě se podílí na spoluvytváření pravidel v dětské skupině, na jejich dodržování a respektovaní
 • Vedeme dítě, aby dbalo o zdraví a bezpečnost svou vlastní, ale také ostatních ve třídě, chovalo se k ostatním ohleduplně

Vzdělávací obsah

V dětské skupině s dětmi plníme následující vzdělávací oblasti dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a v souladu s moderními pedagogikami pro děti současnosti:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

 

Dítě a jeho tělo

Pečující osoba volbou aktivit usiluje o stimulování a podporu růstu a neurosvalového vývoje dítěte, podporu jeho fyzické pohody, zlepšování tělesné zdatnosti dítěte i jeho pohybové a zdravotní kultury, podporu rozvoje pohybových a manipulačních dovedností, učení dítěte samoobslužným dovednostem a vede dítě ke zdravým životním návykům a postojům.

Cíle vzdělávací oblasti

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si poznatků o těle, jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich aktivitě
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jeho základů zdravého životního stylu.

Nabízené aktivity vedoucí k dosažení cílů

 • aktivity praktického života jako jsou (přípravná cvičení na rozvoj hrubé i jemné motoriky – přesýpání, přelévání, třídění, zaplétání, zavírání a otevírání krabiček, skládání oblečení; péče o osobu -umývání rukou, česání, čištění zubů, umývání obličeje, hygiena po toaletě, zapínání knoflíků, zipu, přezek, tkaniček, suchého zipu, šněrování; péče o prostředí – zametání, utírání prachu, umývání stolu, péče o rostliny, péče o zvíře, prostírání stolu;
 • zdvořilostní cvičení: jak zakašlat, jak se vysmrkat, jak zvládnout tělesné funkce
 • pohybové aktivity: lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (zvládání pohybů těla na místě), a jiné (turistika, sezónní činnosti, základní gymnastika)
 • zdravotně zaměřené činnosti (protahování, relaxace, odpočinek po dlouhém sezení, dechová a relaxační cvičení)
 • smyslové a motorické hry
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • grafomotorická cvičení
 • hudební a hudebně pohybové hry (rytmika, melodika, dynamika, vnímání a projev hudby)
 • aktivity zaměřené na poznávání a fungování lidského těla
 • preventivní programy (návštěva zdravotníka, dentisty apod.)
 • relaxační činnosti

Dítě a jeho psychika

Pečující osoba volbou aktivit a činností podporuje duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebe nahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji poznávání a učení.

Cíle vzdělávací oblasti – jazyk a řeč:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností jako je vnímání, naslouchání, porozumění a výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu a vyjadřování myšlenek
 • rozvoj verbálních i neverbálních komunikativních dovedností a kultury projevu
 • osvojení některých dovedností přecházejících čtení a psaní

Nabízené aktivity vedoucí k dosažení cílů – jazyk a řeč:

 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
 • hry se slovy
 • slovní hádanky, vokální činnosti
 • diskuse, rozhovory, skupinová i individuální konverzace
 • komentování aktivit a zážitků
 • samostatný projev na určité téma
 • poslech čtených a vyprávěných příběhů, sledování divadelních představení a příběhů
 • karty na rozvoj slovní zásoby (karty s obrázky věcí z prostředí z různých oblastí: např. předměty na ulici, dopravní prostředky, části domu, vybavení místností – co patří do koupelny, kuchyně atd., dále potom z botaniky – ovoce, zelenina, jarní květiny, letní květiny, tvary listů atd., oblast zoologie – zvířata českých lesů, ryby, domácí zvířata, zvířata z jednotlivých kontinentů)
 • kulturní složky (karty s obrázky kultur z jednotlivých kontinentů a států)
 • zdvořilostní lekce: jak upoutat pozornost, pokud chci s někým hovořit, jak se pozdravit, jak navázat rozhovor atd.)
 • pedagog hovoří vždy spisovnou češtinou, správně vyslovuje, správně intonuje, je dobrým jazykovým vzorem pro děti

Cíle vzdělávací oblasti – sebepojetí, city a vůle

 • poznávání sama sebe, rozvoj pozitivní citů ve vztahu k sobě
 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Nabízené aktivity k dosažení cílů oblasti:

 • spontánní hra
 • podpora emocí, jejich prožívání a porozumění jim
 • činnosti a situace, kde se dítě musí samo projevit a vyjádřit atd.
 • cvičení organizačních dovedností
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • cvičení projevování citů, sebekontrola a sebeovládání
 • zdvořilostní lekce: co dělat, když mám vztek; co dělat, když jsem smutný, co dělat, když je někdo kolem mě smutný nebo má vztek; jak projevit radost; jak projevit souhlas/nesouhlas; jak reagovat, když se hněvám, když je mi úzko atd.
 • hry na téma rodiny
 • dramatické činnosti
 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sama sebe a k odlišení od ostatních, vnímání svého jáství
 • dítě má podporu od pečující osoby v době, kdy je odloučeno od rodiče

 

Dítě a ten druhý

Pečující osoba volbou aktivit a činností v dětské skupině podporuje utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilování, utváření, kultivování a obohacování jejich vzájemné komunikace a zajišťuje pohodu těchto vztahů.

Cíle vzdělávací oblasti:

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhým a kolektivu
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti atd.)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Nabízené aktivity k dosažení těchto cílů:

 • běžná interakce dětí ve třídě
 • navozování umělých situací, se kterými se dítě musí vypořádat
 • společenské hry a aktivity
 • aktivity podporující sblížení dětí
 • hry, modelové situace, dramatizace situací, vztahů, konfliktů atd.
 • vedení k ohleduplnosti k druhým
 • četba, vyprávění a poslech příběhů s etickým obsahem a poučením
 • zdvořilostní lekce: jak někoho požádat o pomoc, jak požádat o spolupráci, jak slušně odmítnout, jak komunikovat nespokojenost, jak vyjádřit své pocity atd.
 • pomoc a vedení od pečující osoby v situacích, kdy si dítě neví rady, nebo kdy situaci neřeší správně

Dítě a společnost

Pečující osoba volbou aktivit a činností v dětské skupině provádí dítě společenstvím ostatních lidí, uvádí ho do pravidel soužití s ostatními, uvádí je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomáhá dítěti osvojit si potřebné dovednosti a návyky i postoje a umožnuje mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí

Cíle vzdělávací oblasti:

 • poznání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí
 • porozumění základním neverbálním projevům komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • rozvoj schopnosti žít v společenství lidí a obohacovat toto společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • vytvoření základních aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění
 • rozvoj společenského i estetického vkusu

Nabízené aktivity k dosažení těchto cílů

 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí dětské skupiny
 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • různorodé společenské hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu a výsledcích
 • tvůrčí činnosti (dramatické hry, námětové hry, výtvarné projekty atd.)
 • zdvořilostní lekce: jak prostíráme, jak si přejeme k narozeninám, svátku, jak se zdravíme při setkání, jak se zdravíme při odchodu, jak mohu vyjádřit souhlas /nesouhlas beze slov, jak si přejeme dobrou chuť, jak pohostím návštěvu atd.
 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo dětskou skupinu, návštěvy kulturních míst (pro děti od tří let, které to zvládnou)
 • aktivity praktického života (jak držím příbor, prostírání stolu, práce s objekty z naší kultury atd.)

V průběhu celého roku je dítě seznamováno s tradicemi, které jsou naší kultuře blízké. Pedagogové seznamují děti s tradicemi na jejich věkové úrovni. Berou si tedy jednotlivé skupinky rozdělené podle věku. Pedagogové mají vypracovaný Kalendář tradic, sborník tradic, kde je popis každého významného data, tradice nebo zvyklosti upravený tak, aby ho děti pochopily. Dále jsou u každé tradice nebo zvyklosti odpovídající říkanky, básničky nebo písničky. Ke každé tradici či významnému dni si pedagogové připraví výtvarné či dramatické aktivity, které mohou událost dětem přiblížit.

Dítě a svět

Pečující osoba se prostřednictvím nabízených aktivit v dětské skupině snaží u dítěte založit elementární povědomí o okolním světě a jeho dětí, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Zařazujeme sem i environmentální výchovu a aktivity s ní spojené.

Cíle výchovné oblasti:

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • poznávání jiných kultur
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • osvojení poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností a s planetou Zemí

Nabízené aktivity k dosažení těchto cílů:

 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objevů, vycházky do okolí, výlety
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit, využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 • hry a aktivity na téma dopravy (karty na rozvoj slovní zásoby – dopravní prostředky, předměty na ulici, dopravní značení pro chodce; výtvarné aktivity k osvojení a pochopení dopravních situací atd.)
 • nácvik bezpečného chování v dopravních situacích
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírody, jejích změn a rozmanitostí
 • kognitivní činnosti (hledání odpovědí na otázky, diskuse nad problémy, vyprávění, poslech atd.)
 • využívání běžných situací k vysvětlení, jak funguje svět kolem nás
 • pozorování životních podmínek, poznávání ekosystémů
 • ekologicky motivované aktivity (třídění odpadu, šetření s vodou, vyprávění o planetě, jak ji můžeme chránit, výtvarné aktivity na toto téma atd.)
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu
 • pracovní činnosti na zahradě, tvorba a péče o záhon, kompost atd.

Organizace dne v dětské skupině Koumáci

7.00                          Začátek

7.00 – 9.00              Příchod dětí do dětské skupiny.

                                 Ranní program – volná hra dětí + nabízené aktivity

Tento čas bude využit pro hru dětí a nabízené skupinové i individuální aktivity (jedná se především o výtvarné, hudební a pohybové aktivity), které se samozřejmě za dobrého počasí mohou odehrávat venku na zahradě

9.00 – 9.30              Dopolední svačina

Děti budou svačit hromadně. Svačiny připravují paní kuchařky/pečující osoby. Pečivo, zelenina a ovoce jsou předem nakrájené. Pomazánky jsou v několika miskách umístěny na jídelní stole dětí, kde si je děti mohou samy (nebo za pomoci pečujících osob) namazat na pečivo. Jogurty a saláty budou připraveny v mísách s naběračkou, aby si děti mohly samy (nebo za pomoci pečujících osob nandat). Před každou svačinou si děti připraví prostírání, pití a potřebný příbor. Barel s teplým čajem je připraven od rána na servírovacím pultě, spolu s džbánem na vodou, přístupný dětem tak, aby si mohly samy nalít v průběhu celého dne. Děti mohou využívat erární hrnky (skleničky) nebo hrnečky z domova. Po skončení svačiny po sobě děti uklízí špinavé nádobí na odkládací pult. Stejně tak erární hrnky.

Vlastní (podepsané hrnky dětí) mohou být používány celý den. Vždy po skončení provozu dětské skupiny jsou do rána umyty, aby byly připravené na další den.

9.30 – 11.00            Dopolední aktivity a pobyt venku – volná hra dětí, nabízené aktivity, pohybové hry.

Dopolední pobyt venku může být prodloužen nebo zkrácen podle počasí. Dětem jsou nabídnuty společné aktivity, kolektivní hry atd. V případě zájmu dětí, ale pečující osoby respektují volnou hru. Nabízené aktivity a hry na zahradě by neměly být pro děti povinné.

11.25 – 12.00          Oběd

Oběd bude dětem servírován z výdejny. Před obědem si děti připraví prostírání, příbor, ubrousek, pití, misku / hluboký talíř na polévku. Polévka bude servírována dětem ve dvou nádobách na polévku s naběračkou. Děti si polévku nandávají samy (za pomoci pečující osoby). Po dojedení polévky si děti po sobě odnesou misku a lžíci na odkládací pult a jdou si samostatně pro druhé jídlo. Po dokončení jídla si opět po sobě odnesou špinavé nádobí, utřou po sobě stůl a uklidí prostírání.

12.15 – 12.30          Čištění zubů, příprava na odpočinek /příprava na odchod domů

Po ukončení oběda jdou děti na čištění zubů. Každé dítě má svůj kelímek, pastu a ručník. Zuby si děti čistí za dozoru a pomoci pečující osoby. Po vyčištění zubů odchází jedna pečující osoba s dětmi, které jdou domů po obědě do šatny a děti se připravují na odchod domů. Druhá pečující osoba odchází s dětmi, které budou po obědě odpočívat do odpočinkové části, kde si děti chystají postýlky.

12.15 – 12.30          První vyzvedávací čas

Jediný tento vyzvedávací čas je fixní. Jde o dobu, kdy děti odchází v průběhu programu dětské skupiny, a proto je třeba dbát na přesný příchod rodičů. Rodič přichází a vyzvedává si dítě, které je již připravené na odchod domů.

12.30 – 14.45          Odpočinek po obědě (menší děti spánek, větší děti klidové aktivity, předškoláci – grafomotorika atd.)

                                 Děti, které potřebují spánek, odpočívají na lehátkách. Děti, které již nepotřebují po obědě spát, odpočívají na polštářích okolo a všichni poslouchají alespoň půl hodiny čtení. Poté si děti, které nespí, mohou samy prohlížet knihy nebo pracovat s didaktickými materiály (pokud to situace umožňuje – malé děti v klidu spinkají), pečující osoba se věnuje především předškolákům.

                                 Kdo se probudí, uklidí si (za pomoci starších kamarádů nebo pečujících osob) matraci a věci na spaní a zapojuje se do víceméně individuálních odpoledních aktivit. V 14:20 začínají pečující osoby budit ještě spící dětí.

14.45 – 15.00          Odpolední svačina

Probíhá stejně jako dopolední svačina

15.00 – 16.30          Odpolední program (nabízené aktivity hudební výchova, výtvarná výchova, hudebně pohybové atd., dále volná hra dětí, zahrada podle počasí.

Nabízené aktivity dětem, probíhá podobně jako dopolední program. S ohledem na počasí se mohou aktivity odehrávat venku na zahrádce.

15.00 – 16:30          Volné vyzvedávání dětí

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči je pro výchovu a vzdělání na úrovní předškolního vzdělávání zásadní, proto budou pečující osoby komunikovat s rodiči na několik úrovních:

 • Na každodenní úrovni
  • Při přebírání nebo vyzvedávání dětí
  • Mailová komunikace (pečující osoba je povinna odpovědět do dvou pracovních dnů od přijetí e-mailu)
 • Týdně
  • Každý týden jsou rodičům nabídnuty konzultační hodiny, kam se mohou objednat. Na konzultační hodiny je třeba dopředu se domluvit s pečující osobou. 
  • Konzultace probíhá formou rozhovoru, může být iniciována jak rodičem, tak pečující osobou
  • Na konzultaci má pečující osoba vždy připravené vytištěné podklady, které rodič na konci konzultací podepíše a dostane jejich kopii
  • Fotogalerie dětské skupiny, kam dostanou přihlašovací údaje pouze rodičů dětí, jednou týdně nahrají pečující osoby fotografie z akcí, které v dětské skupině proběhly, a nebo z běžného dění v dětské skupině (před začátkem docházky rodiče podepisují souhlas s pořizováním fotografií jejich dítěte a umísťováním těchto fotografií do galerie dětské skupiny; přání rodičů, kteří se rozhodnou tento souhlas nepodepsat bude plně respektováno a jejich dítě se nebude účastnit fotografování)
 • Měsíčně
  • Na konci každého měsíce pečující osoby napíší zprávu typu „co jsme dělali v březnu“, kde bude obecně popsané dění za poslední měsíc
 • Nepravidelně, nebo v případě zájmu
  • Třídní schůzky
  • Vánoční tvoření s rodiči, Velikonoční tvoření atd.
  • Přednášky pro rodiče o trendech v předškolním vzdělávání a setkání s odborníky (speciální pedagog, metodik atd.)