Provozní řád dětské skupiny Koumáci

pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky

Datum zahájení platnosti provozního řádu:   1. 4. 2017

Zpracovala: Kateřina Janoušková, Mgr. Zuzana Svojanovská

Vydal:   DS Koumáci

Odpovědná osoba: Kristýna Blatnická

Dne:    1. 2. 2017

Počet příloh: 1 – Evidenční list

Obsah

1.      Údaje o zařízení 4

2. Úvodní ustanovení 4

2.1. Všeobecná ustanovení 4

2.2. Právní předpisy.. 4

3. Režimové požadavky.. 5

3.1. Příchod dětí do DS Koumáci 5

3.2. Docházka do DS Koumáci 5

3.3. Režim dne v DS Koumáci 6

3.4. Didakticky cílené aktivity.. 7

3.5. Volná hra dětí 7

3.6. Pobyt venku.. 7

3.7. Pohybové činnosti 8

3.8. Pitný režim a stravování 8

3.9. Odpočinek a relaxace. 9

3.10. Opatření pro ochranu zdraví dětí 9

4. Organizační požadavky.. 9

4.1. Organizace školního roku.. 9

4. 2. Přijetí dítěte k docházce. 9

4. 3. Podmínky docházky dětí 10

4. 4. Evidence dětí 10

4. 5. Docházka a docházkový systém… 11

4. 6. Úplata v DS Koumáci 11

4. 7. Stravování 11

4. 8. Výbava dětí do DS Koumáci 12

4. 9. Úrazy a nehody v DS Koumáci 13

4. 10. Zacházení s majetkem DS Koumáci 13

1.    Údaje o zařízení

Název: Dětská skupina Koumáci (dále jen DS Koumáci)

Adresa: ÚVR Mníšek pod Brdy 600, 252 10, Mníšek pod Brdy

Telefon: +420 731 688 917

E-mail:  koumaci@uvr.cz

Webové stránky: www.dskoumaci.cz

Bankovní spojení:  2600122000 / 2010

Odpovědná osoba: Kristýna Blatnická

Pedagogičtí pracovníci: Kristýna Blatnická, Jolana Maříková, Ludmila Feltová, Tereza Kovandová

Typ zařízení: Dětská skupina

Kapacita dětí v DS:   10

Provozní doba: 7:00 – 16.30

Provozovatel: UVR Mníšek pod Brdy, a. s.

2. Úvodní ustanovení

 

2.1. Všeobecná ustanovení

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických požadavků na prostor, osvětlení, vybavení, vytápění, zásobování, stravování, úklid a mikroklimatické podmínky v DS Koumáci. Provozní řád DS Koumáci je součástí smlouvy o docházce dítěte a je závazný pro rodiče, či zákonné zástupce dětí (dále jen rodič), a zaměstnance DS Koumáci.

2.2. Právní předpisy

DS Koumáci zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově a vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování dalších služeb a poskytují dětem a jejich rodičům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Řídí se zákonem č.247/2014 Sb. o dětské skupině a vyhláškou č.281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny, v platném znění.

3. Režimové požadavky

 

3.1. Příchod dětí do DS Koumáci

Děti přichází do DS mezi 7.00 a 9.00. Pozdější příchod je třeba hlásit formou SMS zprávy pedagogům DS Koumáci. Rodiče jsou povinni dítě přivést do třídy DS Koumáci, kde ho osobně předají pečovatelce DS Koumáci. Pro všechny děti je připravený individuální adaptační plán, odpovídající potřebám jednotlivých dětí.

 

3.2. Docházka do DS Koumáci

Při přijetí do DS Koumáci rodič vyplní Přihlášku k docházce, na základě které bude zpracován docházkový arch DS a bude podkladem pro objednávání stravy dětí. Pokud nastane změna je rodič v dostatečném předstihu povinen oznámit změnu pečovatelkám DS Koumáci, a to buď SMS zprávou nebo osobně.

Není povoleno, aby dítě do DS Koumáci přicházelo nebo odcházelo samo bez rodiče nebo jiné pověřené osoby. Osoby pověřené vyzvedáváním dětí rodiče vyplňují do Evidenčního listu. Pokud není vyzvedávající osoba zapsána v evidenčním listu, pak rodič dává pečovatelkám DS Koumáci písemné prohlášení se souhlasem vyzvednutí dítěte danou osobou. Bez zapsání do Evidenčního listu nebo písemného souhlasu nebude dítě předáno cizí osobě.

Nepřítomnost dítěte v DS Koumáci (nemoc apod.) rodiče omlouvají neprodleně formou SMS zprávy. V případě, že nemoc dítěte je, nebo může být infekční, uvádí rodič ve zprávě i jakou nemocí dítě onemocnělo. Rodič je povinen pracovníkům DS Koumáci hlásit pokud je dítě napadeno parazity (např. vši, blechy, atd.)

Vyzvedávání dětí po obědě probíhá mezi 12.15 a 12.30. Rodič, nebo pověřená osoba, si vyzvedne dítě v denní místnosti. O svém příchodu uvědomí pečovatelku DS Koumáci. Dítě je předáno pečovatelkou. Rodič s dítětem opouští denní místnost, aby nenarušoval další program dětí.

Vyzvedávání dětí odpoledne probíhá od 15.00 do 16.30. Rodič, nebo pověřená osoba, si dítě vyzvedne v denní místnosti nebo na zahrádce DS Koumáci. O svém příchodu uvědomí pečovatelku DS Koumáci. Dítě je předáno pečovatelkou. Rodič s dítětem opouští denní místnost nebo zahrádku tak, aby nenarušoval další program dětí.

Prostor DS Koumáci, včetně šatny dětí se zamyká po odchodu posledního dítěte, nejpozději v 16.45. Do té doby jsou rodiče s dětmi povinni opustit prostor DS Koumáci.

Pokud se rodič nebo pověřená osoba nedostaví vyzvednout dítě z DS Koumáci do 16.45, pokusí se zákonné nebo pověřené osoby telefonicky kontaktovat a zároveň informuje vedoucí DS Koumáci. Pokud se přes opakované pokusy kontaktovat zákonné zástupce s nimi nespojí a ti si dítě nevyzvednou do 17.00 je vedoucí pracovník DS Koumáci povinen uvědomit Policii ČR a oznámí, komu bude dítě předáno. Situace se zaprotokoluje písemnou formou, kam se uvedou veškeré informace o dítěti a zákonném zástupci, popíše se daná situace, důvod předání a obě zúčastněné strany se podepíšou a dostanou po jednom vyhotovení.

Pokud rodič zjistí, že bude mít při vyzvedávání dítěte zpoždění je povinen tuto informaci neprodleně předat pracovníkům DS Koumáci. Tuto informaci je povinen poskytnout pracovníkům nejpozději v 16.45.

3.3. Režim dne v DS Koumáci

7,00 – 9,00      příchod dětí do školky, volná hra

9,00 – 9,30       svačina

9,30 – 11,00   dopolední program

11,00 – 11,15 příprava na oběd

11,15-12,00   oběd

12,15-12,30  vyzvedávání dětí

12,15-12,30   příprava postýlek, zoubky

12,30-14,30   odpočinek

14,30-14,45   úklid postýlek, oblékání

14,45-15,00   svačinka

15,00-16,30   volná hra, vyzvedávání dětí

3.4. Didakticky cílené aktivity

Probíhají celý den formou skupinové, kolektivní či individuální práce pečovatelek s dětmi. Tyto aktivity vycházejí z Metodického plánu a Plánu výchovy a péče o dítě. Při nabízení těchto aktivit se pečovatelky řídí potřebami a zájmem dětí.

3.5. Volná hra dětí

Volná hra dětí a spontánní aktivity dětí jsou součástí denního programu DS Koumáci. Volně a přirozeně se prolínají s řízenými aktivitami a jsou vhodně vyvážené. Na spontánní aktivity mají děti prostor jak dopoledne, po příchodu do DS Koumáci, tak odpoledne po odpočinku a také na zahradě. Veškeré aktivity probíhají pod dohledem pečovatelek a je dbáno na zdraví a bezpečí dětí.

3.6. Pobyt venku

Děti tráví venku minimálně 1,5 hodiny denně, pokud to počasí umožní. Děti nechodí ven, pokud je venku nižší teplota než -5°C, vytrvale prší nebo je inverze. Vedoucí DS Koumáci je povinný každý den zkontrolovat povětrnostní a inverzní podmínky. Pokud se vylučují s pobytem dětí venku, informuje pečovatelky DS. Pokud je teplé počasí, přesouvají se aktivity co nejvíce ven.

Při pobytu na zahradě jsou dětem nabízeny pracovní aktivity na záhoncích, hudebně pohybové aktivity, kolektivní hry, zároveň je jim poskytnut prostor pro spontánní hry a aktivity. Při pobytu na prolézačkách je vždy na blízku (ve vzdálenosti maximálně dvou metrů) pečovatelka DS Koumáci zajišťující bezpečí dětí.

Prostory určené pro pobyt dětí venku jsou:

 • Oplocená zahrada, přilehlá k prostoru DS Koumáci

3.7. Pohybové činnosti

Pohybové činnosti jsou zařazeny do programu denně. Jedná se o aktivity protahovací, vyrovnávací, relaxační, dechové a uvolňovací. Pohybové aktivity jsou vhodně volené a přiměřené věku a možnostem dětí. Pečovatelky DS Koumáci zařazují do programu průběžné pohybové chvilky a hudebně pohybové aktivity.

3.8. Pitný režim a stravování

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. Dětem je nabízen nápoj při každém společném jídle. Dále je pro děti neustále k dispozici ovocný neslazený čaj a pitná voda, bezpečně umístěné v denní místnosti. Čaj je připraven od rána na servírovacím pultě, spolu se džbánem na vodu, přístupný dětem tak, aby si mohly samy nalít v průběhu celého dne. Děti mohou využívat erární hrnky (skleničky) nebo hrnky z domova.

Svačiny připravují a vydávají pečovatelky. Svačiny probíhají společně. Svačiny jsou vydávány v 9.00. Pečivo, zelenina a ovoce jsou předem nakrájené. Pomazánky jsou v několika miskách umístěny na jídelní stoly dětí, kde si je děti mohou samy (nebo za pomoci pečovatelek) namazat na pečivo. Jogurty a saláty budou připraveny v mísách s naběračkou, aby si děti mohly samy (nebo za pomoci pečovatelek) nandat. Na svačiny mohou rodiče dětí poskytnout přiměřené množství čerstvého ovoce a zeleniny ze zahrádky, pokud nejsou pěstovány u silnice a nejsou chemicky ošetřeny.

Oběd dovážíme denně v termoportu, je připravován u externího dodavatele. Obědy se vydávají v 11.25. Jídlo na talíře připravuje pečovatelka, děti mají právo si žádat o množství. Při obědě používají děti dle možností příbory, po obědě po sobě odnáší nádobí na určené místo. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti. Malým dětem pomáhá dle potřeby pečovatelka.

3.9. Odpočinek a relaxace

Po obědě mají děti, které neodcházejí domů, možnost odpočinku a relaxace. V DS Koumáci je dostatečný počet matrací. Děti si samostatně nebo s pomocí pečovatelky připravují matraci, prostěradlo, polštář a přikrývku. Mají možnost si na odpočinek vzít svou hračku. Všechny děti poslouchají čtení knihy. Děti nemusí spát, stačí odpočinek v postýlce. Na odpočinek se děti převlékají do pyžama. Doba odpočinku je minimálně 1 hodina. Dětem s nižší potřebou spánku jsou po čtení nabídnuty klidné a tiché aktivity.

3.10. Opatření pro ochranu zdraví dětí

Třídy jsou pravidelně větrané. Učitelky větrají třídu ráno před příchodem dětí a také v průběhu dne tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví dětí. Děti se otužují dostatečným pobytem venku a v létě vodou, pokud to počasí umožní. Za vhodné oblečení dětí do DS Koumáci jsou zodpovědní rodiče. Pečovatelky kontrolují, zda mají děti vhodné oblečení do vnitřních i venkovních prostor. Pokud oblečení není adekvátní, kontaktují rodiče. Třída je dostatečně osvětlena přirozeným i umělým světlem.

4. Organizační požadavky

4.1. Organizace školního roku

Provoz DS Koumáci bude zahájen 1. dubna 2017. Provoz DS Koumáci neprobíhá o víkendech a státních svátcích. Pokud bude provoz omezen nebo dočasně zrušen, vedoucí DS Koumáci je povinen informovat rodiče 30 kalendářních dní dopředu. Provoz v DS Koumáci může být omezen nebo dočasně zrušen z důvodu chřipkové epidemie apod.

4. 2. Přijetí dítěte k docházce

Děti jsou přijímány průběžně během celého školního roku do naplnění kapacity DS Koumáci. Pro přijetí je potřeba vyplnit závaznou přihlášku, kterou je možné získat na webu DS Koumáci nebo v papírové podobě u ředitelky Školicího střediska UVR Mníšek pod Brdy. Rodiče či zákonní zástupci po vyplnění závazné přihlášky k docházce vyzváni k uzavření smlouvy o docházce dítěte do DS Koumáci a vyplnění evidenční listu dítěte. Je v zájmu rodičů, aby každou změnu neprodleně nahlásili pečovatelce či vedení DS Koumáci.

4. 3. Podmínky docházky dětí

Rodič nebo zákonný zástupce hradí služby DS Koumáci v souladu s platnými předpisy a s ceníkem za služby. Pokud dítě přijde do styku s infekční nemocí či parazity, je povinností rodičů na tuto skutečnost upozornit pracovníky DS Koumáci. Pracovníci DS Koumáci mají právo nepřijmout do DS Koumáci dítě projevující příznaky nemoci či napadení parazity.

4. 4. Evidence dětí

Při přijetí dítěte do DS Koumáci předají rodiče vedoucí dětské skupiny ke kontrole rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. V Evidenčním listu dítěte budou uvedeny následující údaje:

 • jméno a příjmení dítěte
 • rodné číslo
 • zdravotní pojišťovnu
 • státní občanství a místo trvalého pobytu
 • jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte
 • místo trvalého pobytu
 • adresa pro doručování písemností
 • telefonické spojení
 • e-mailová adresa

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do dětské skupiny. Rodiče nahlásí v dětské skupině každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu dětské skupiny, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

 

4. 5. Docházka a docházkový systém

Každému dítěti je přidělena čipová karta k docházkovému systému. Docházka každého dítěte je sledována v elektronickém docházkovém systému. Abychom mohli zajistit plné čerpaní prostředků z evropských fondů, musí být docházka dítěte nejméně 85% za pololetí.

4. 6. Úplata v DS Koumáci

Služba péče o dítě je poskytována na základě uzavřené smlouvy s rodičem, ve které jsou určeny podmínky úhrady služby. Služba péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů, jejíž výše je určena dle platného ceníku. Úplata je využita na poskytování svačin pro děti a nákup dalšího spotřebního materiálu nutného pro provoz DS Koumáci.

Úplata je splatná nejpozději k 1. dni placeného měsíce. Platbu lze uskutečnit bankovním převodem s připsáním na účet nejpozději do 1. dne placeného měsíce na číslo účtu u Fio Banky 2600122000 / 2010 pod variabilním symbolem, který každý obdrží při odevzdání Závazné přihlášky dítěte do DS Koumáci.

Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě neomluvené nepřítomnosti svého dítěte v DS Koumáci. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do DS Koumáci.

4. 7. Stravování

Stravu dodává Gastro Temar, s. r. o.. Stravu vydávají dětem pečovatelky. Stravu je možné odhlásit do 8:00 hodin daného dne, a to na telefon DS Koumáci.

Rodiče mají v případě nepřítomnosti dítěte v dětské skupině z důvodu nemoci možnost první den v době od 11:30 do 11:45 hodin vyzvednout oběd ve výdejně DS Koumáci.

Za stravování v DS Koumáci platí zákonní zástupci úplatu dle platného ceníku.

Rodiče dostanou k poslednímu dni v měsíci přehled využitých obědů a částku k úhradě. Úplata za stravné je splatná bankovním převodem s připsáním na účet nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo stravné poskytováno, na číslo účtu u Fio Banky 2600122000 / 2010 pod variabilním symbolem, který každý obdrží při odevzdání Závazné přihlášky dítěte do DS Koumáci.

4. 8. Výbava dětí do DS Koumáci

Děti se převlékají v šatně za pomoci a dohledu rodičů do oblečení vhodného pro denní nošení a do uzavřených přezůvek s pevnou patou. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno dávat dětem pantofle jako přezůvky. Každé dítě by mělo mít náhradní oblečení, včetně spodního prádla.  Dále je třeba dětem dát vhodnou obuv a oblečení na ven, u kterého nebude vadit případné ušpinění.

Seznam věcí (je upřesněn při nástupu dítěte):

 • oblečení do třídy
 • náhradní spodní prádlo (kalhotky/slipy, ponožky, tílka)
 • náhradní trika a kalhoty
 • pyžamo
 • kartáček na zuby, pasta
 • přezuvky do třídy s pevnou patou
 • oblečení na ven – přizpůsobené ročnímu období a počasí
 • pevnou a bezpečnou obuv na ven
 • gumáky
 • pláštěnku
 • pokud je nutné pleny, vlhčené ubrousky, mléko
 • případně hračku na spaní

Veškeré věci, které má dítě ve školce jsou podepsané permanentní fixou. Dále je třeba donést dle potřeby: balení papírových kapesníčků, papírových a vlhčených ubrousků, toaletní papír a tekuté mýdlo.

Do šatniček dětí nepatří léky, masti a nebezpečné předměty. Učitelky nejsou odpovědné za obsah dětských poliček v šatně!

4. 9. Úrazy a nehody v DS Koumáci

Všechny děti v dětské skupině Koumáci jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v dětské skupině a při akcích dětskou skupinou organizovaných. Úrazem v dětské skupině je úraz, který se stal dítěti při výchově, vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Úrazem v DS není ten, který se stal dítěti na cestě do zařízení a zpět! Každý, i drobný, úraz dítěte či zaměstnance zapíše pečovatelka do knihy úrazů, která je uložena na sjednaném místě. Do knihy se píše i způsob ošetření, informuje se vedoucí dětské skupiny. O každém úrazu dítěte bude rodič neprodleně informován a při přebírání dítěte záznam podepíše.

4. 10. Zacházení s majetkem DS Koumáci

Děti jsou pečovatelkami a zaměstnanci DS Koumáci vedeny k ochraně majetku. V případě záměrného poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.